Nyhetsbrev v.10

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Optimera ditt och andras lärande 
  • Sök till funktionär på Teknologkåren centralt
  • Las GeGas 2017 
  • Corneliusbalen söker funktionärer

Optimera ditt och andras lärande

Är du intresserad av att hjälpa nyantagna studenter i deras lärandeprocess, engagera dig i sektionen och dessutom få ett diplom av LTH? Sök då till Studiemästare!

Som Studiemästare hjälper du nyantagna studenter på höstens studiekvällar i deras lärandeprocess genom att vara en akademisk mentor. Som akademisk mentor har du som uppgift att stötta studenterna med studierna, studieteknik och ge studenterna värdefulla tips inför deras kommande studietid på LTH. För att förbereda dig som Studiemästare ges två utbildningstillfällen under våren, den 5 april och den 11 april. Dessa utbildningstillfällen är en komprimerad seminarieserie kring lärande – Optimera ditt och andras lärande! Med både seminarier och workshops.
Som tack för ditt engagemang efter att ha deltagit både på både utbildningstillfällen och studiekvällar tilldelas du ett diplom av Lunds Tekniska Högskola. Du kommer även få ett tack av Ingenjörssektionens Studieråd samt välkommen att delta på sektionens hösttack. Sist men inte minst en merit att ha med på ditt CV.

Anmälan är öppen för samtliga studenter på Ingenjörssektionen, dock max 8 platser.
Är du intresserad eller har några frågor? Mejla ing-sro@tlth.se
Mer info finns även på  http://www.student.lth.se/akademiskmentor

Obs! Sista anmälningsdag till Ingenjörssektionen är den 21/3.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Sök till funktionär på Teknologkåren centralt

Just nu kan man kandidera eller nominera någon annan till poster på Teknologkåren centralt. För mer information om posterna gå in på https://tlth.se/poster.
Nomineringsperioden stänger måndagen den 6 mars kl 23:59.
Intervjuer kommer att hållas kontinuerligt med samtliga kandidater som accepterar sin nominering. Om du kandiderar till mer än en post kommer endast ett intervjutillfälle att ges.

Kandidera eller nominera gör du här

Ett bekräftelsemail kommer att skickas ut automatiskt. Vid frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@box.tlth.se.

 

Las GeGas 2017

Har du hört talas om Las GeGas? Inte? Det är en ny projektgrupp under aktivitetsutskottet på Teknologkåren som ska starta vårens roligaste event för alla studenter i Lund. Detta kommer inträffa 5-6 maj, missa inte Las GeGas

Det är en tävling som likt den japanska gameshowen Human Tetris. Om du inte lyckas passa in i hålet i väggen så kommer du att ramla ner i en pool med gegga. I Las GeGas tävlar ni i lag med max 12 personer och som tävlande får ni inte bara pröva på den helgalna erfarenheten att få vara med i en japansk gameshow, ni får även vara med på lagfesten på fredagen och tävlingssittningen på lördagen innan den stora avslutningsfesten.

Håll utkik efter de gröna rockarna!

Intresseanmälan finns på: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
Ni hittar oss även på lasgegas.tlth.se samt som ett evenemang på Facebook

 

Corneliusbalen söker funktionärer

Vill du hjälpa till under årets storslagna Corneliusbal och dessutom vara med på en (o)förglömlig tackfest?
Då kan du söka till jobbare under antingen sittningen, eftersläppet eller ballunchen. Dessutom behöver vi ett antal marskalker som hjälper till med förberedelser och håller ett extra öga under kvällens gång.

Ansökan görs här eller i vårt facebook-eventet.


English

Content of the week:

  • Optimizing your and other's learning 
  • Apply for a volunteer position at The Student Union
  • Las GeGas 2017
  • Corneliusbalen is looking for volunteers

Optimizing your and other's learning

Are you interested in helping new students in their learning process, get involved in Ingenjörssektionen and receive a diploma of LTH? Apply as Study Master!
As a Study Master you help new students in their learning process by being an academic mentor during three study evenings during this autumn. As an academic mentor you have the task to support students with their studies and give students valuable advice for their future studies at LTH.

To prepare you as a Study Master you are given two training sessions, April 5th and April 11th. These training sessions are a compressed series of seminars on learning - Optimize your and others' learning!
In return for your commitment after attending training sessions and study evenings you are awarded a diploma from LTH.

Are you  interested or have any questions? Email ing-sro@tlth.se
More information is also available on http://www.student.lth.se/akademiskmentor

Application deadline is the 21/3.

 

Apply for a volunteer position at The Student Union

Right now you can candidate and nominate others for positions at The Student Union. For more information about the positions enter https://tlth.se/poster.
March 6th at 23:59 will the candidacy and nomination for the positions close.
Interviews will be held continuously with all candidates that accept their nomination. If you candidate or nominate to more than one position you will only be called to one interview.

Candidate or nominate here.

A confirmation e-mail will be sent automatically. If you have any questions, please contact valberedningen@box.tlth.se.

Las GeGas 2017

Have you heard of Las Gegas? No? It is the new and exciting project group under the recreation committee at The student union at Lund University, faculty of Engineering, who is hosting this springs coolest event. It will take place the 5-6 of May, do not miss Las GeGas!

It's a competition like no other in the style of the Japanese game show "human tetris". If you can't fit in the hole, prepare for a sweet dip in our pool of goo! In Las Gegas you compete in teams of maximum 12 people. As a competitor you will not only partake in the whacky competition - you will also be invited to the team-party Friday and the competition-sitting Saturday before the big final party.

Keep an eye out for the green coats!

You can report your interest at this link: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
You can also read more at lasgegas.tlth.se and at our Facebook event

Corneliusbalen is looking for volunteers

Do you want to help out during the year’s fabulous prom Corneliusbalen and also go to an (un)forgettable thank you party? Then you should apply as a worker


Application can be done through here or else in our facebook event.

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb