Nyhetsbrev v.12

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

 • Sök koordinator till ARKAD 
 • Sektionsgrodan söker design till logga 
 • Etikpub: Framtidens pengasystem
 • CEQ-tävling
 • Nominera lärare till Teknologkårens Pedagogiska pris 
 • Våfflor och vakanta poster hos Ingenjörer utan gränser
 • Seminarie med K.G Hammar 

Sök koordinator till ARKAD

ARKAD står inför flera spännande förändringar. Vill du vara med och påverka detta?
Söndag den 26e mars öppnar anmälan till alla koordinatorposter för ARKAD 2017. Som koordinator kan du exempelvis jobba inom programmering, matlagning, företagskontakt och marknadsföring. Du kommer även att få jobba med och lära känna många studenter från olika program på LTH. Som koordinator kommer du att ha ett stort ansvar och arbeta ända fram till mässan i november.

Mer information finns på hemsidan www.arkad.tlth.se. Vid eventuella frågor, kontakta arkad@tlth.se

Emma Persson, Informationsansvarig ARKAD 2017

 

Sektionsgrodan söker design till logga

Är du full av idéer? Vill du lämna ett avtryck på LTH som kvarstår även efter att du examinerats? Då har vi den perfekta utmaningen för dig! Fram till Söndag 2/4 har du möjlighet att utforma SEKTIONSGRODANS LOGOTYP, miljömärkningen för LTH:s sektioner. Skicka in ditt bidrag, allt ifrån enkla skisser med förklarande text till utarbetade layouter, till sektionsgrodan@gmail.com. Det bästa bidraget belönas med två biobiljetter och den stora äran av att kunna inspirera framtida teknologer. Vilken grej!


Team Sektionsgrodan, Lund Sustainable Engineers

 

Etikpub: Framtidens pengasystem

Dags för vårens första Etikpub med LSE! Tillsammans med vår expertpanel kommer vi att diskutera hur pengar kan komma att hanteras i framtiden. Vi bryter ned begreppen Bitcoin och Blockchain, pratar säkerhet och diskuterar möjligheter och risker med denna nya teknologi. Puben arrangeras i samarbete med CODE@LTH och A-sex håller i mat samt dryck. 

Plats: Cornelis i Kårhuset
Tid: Tisdag 21 mars, 18.00 (..)
Paneldiskussionen börjar 19:00 (..)

Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/699608156867132/

Inträdet är fritt.
Välkommen! 

Lund Sustainable Engineers

 

CEQ-tävling

Ny läsperiod betyder att det är dags att fylla i CEQ igen! CEQ är alltså de kursutvärderingar som skickats ut på mail. Ingenjörssektionen anordnar dessutom en CEQ-tävling - Av de som svarar på kursutvärderingarna lottas en vinnare fram från varje utbildning som vinner presentkort på Väla! Vinnaren meddelas under vecka 14. Sista dag för svar är tisdagen den 4 april. Lycka till!

 

Nominera lärare till Teknologkårens Pedagogiska Pris


Kriterierna är som följer:
"Priset delas ut till en person, som är verksam vid LTH som har utvecklat pedagogiken,
inspirationen och engagemanget på LTHs utbildningar. Intresse för studenternas åsikter och
idéer om undervisningen ska premieras."
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbDi6LYX644TBHDFOGcknbSHipfyT5JBo_2THkzCp_KmFZvQ/viewform?c=0&w=1

 

Våfflor och vakanta poster hos Ingenjörer utan gränser

På onsdag den 22 mars kommer Ingenjörer utan gränser stå utanför Studiecentrum och sälja våfflor. Kom och är en våffla och kolla in oss om du är nyfiken på vad vi hittar på! Vinsten går till organisationens verksamhet, bland annat våra volontärprojekt runt om i världen. Denna veckan är det dessutom dags att söka till posterna som läxhjälpsansvarig och projektansvarig. Läs mer om posterna och ansök genom länkarna nedan! 

Läxhjälpsansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/28581-laxhjalpsansvarig-lund

Projektansvarig: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth

Skicka in ansökan senast 26 mars! Har du frågor kan du ställa dem till lund@ingenjorerutangranser.se

Ingenjörer utan gränser i Lund

 

Seminarie med K.G Hammar

Den 4:e april gästas LTH av K. G. Hammar, som var Sveriges ärkebiskop under åren 1997-2006. Under åren som ärkebiskop utmärkte Hammar sig för sitt samhällsengagemang och sin liberala syn på religion, för vilken han både hyllades och kritiserades. Seminariet är det andra i serien om medmänsklighet, som inleddes i februari med det välbesökta seminariet med den före detta radikale jihadisten Manwar Ali.

Seminariet hålls den 4:e april klockan 19:00 i Kåraulan, Lunds Tekniska Högskolan.

Anmälan sker här: https://podio.com/webforms/18032548/1211413
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/623186484472760/

 


English

Content of the week:

 • Apply for coordinator at ARKAD 
 • Do you have the design for the Guild Frog logo? 
 • Ethics pub: The future money system
 • CEQ contest
 • Nominate teachers to Teknologkårens Pedagogical Price
 • Waffles and vacant positions at Engineers without borders
 • Seminar with K.G Hammar 

Apply for coordinator at ARKAD

ARKAD is facing several exciting new changes. Do you want to help influence the outcome?Sunday the 26th of March the registration for all coordinators for ARKAD 2017 opens. As a coordinator, you may get the possibility to work with programming, cooking, business contacts or marketing. You will also get the opportunity to work alongside other LTH students and get to know them. As a coordinator, you will have a lot of responsibility and will work continuously until the fair in November.

You can find more information on the website, www.arkad.tlth.se. If you have any questions, contact arkad@tlth.se

Emma Persson, Information Manager ARKAD 2017

 

Do you have the design for the Guild Frog logo? 

Are you full of ideas? Do you want to leave an imprint at LTH that stays also after your graduation? Then we have the perfect challenge for you! You have the opportunity to design the LOGO for the GUILD FROG, the environmental certification for the guilds at LTH, until Sunday 2/4. Send in your design, which can be anything from simple sketches with explanatory text to finished layouts, to sektionsgrodan@gmail.com. The best design will be rewarded with two cinema tickets and also the great honor of being an inspiration for future students. What an opportunity!

Team Guild Frog, Lund Sustainable Engineers

 

Ethics pub: The future money system


It’s time for the first Ethics pub of the spring with LSE! We will discuss how money can be handled in the future together with our expert panel. We will look into the concepts of Bitcoin and Blockchain, talk about safety and also discuss the opportunities and risks of this new technology. The pub is organized in cooperation with CODE @ LTH and A-sex provides food and drinks. The discussions will be performed in Swedish. 

Location: Cornelis in Kårhuset
Time: Tuesday, March 21, 18:00 (..) 
The panel discussion starts 19:00 (..)

Link to event: https://www.facebook.com/events/699608156867132/ 

Entry is free of charge. 
Welcome!

Lund Sustainable Engineers

 

CEQ contest

New study period means that it’s time to fill in CEQ that's been sent out by mail again! Ingenjörssektionen organizes a CEQ contest - Every completed CEQ equals one entry in the competition of winning a gift card at Väla!. The winner will be announced week 14. The deadline for responses is April 4. Good luck!

 

Nominate teachers to Teknologkårens Pedagogical Price

The criteria are as follows:
"The award is given out to a teacher that works at LTH and that's improved the pedagogical situation, the inspiration and the commitment at LTH's educations. An interest for the students opinions and ideas about teaching is meritorious."
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbDi6LYX644TBHDFOGcknbSHipfyT5JBo_2THkzCp_KmFZvQ/viewform?c=0&w=1

 

 Waffles and vacant positions at Engineers without borders

On Wednesday 22:t of March Engineers without borders will be outside Studiecentrum and sell waffles. Come and eat a waffle and check us out if you are curious about our organisation. The profit goes to our work, for example our volunteer projects around the world. This week it is also time to apply for the vacant positions as responsible for study coaching and responsible for volunteer projects. Read more an apply at the links below!

Study coaching responsible: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/28581-laxhjalpsansvarig-lund (this position requires that you can speak Swedish)

Volunteer project responsible: http://volontar.ingenjorerutangranser.se/jobs/26218-projektansvarig-lth

Apply latest 26:th of March! If you have questions, you can ask them at lund@ingenjorerutangranser.se

Engineers without borders in Lund

 

Seminar with K.G Hammar

Introspekt and Teknologkåren proudly present this seminar with K. G. Hammar, who was the archbishop of the Swedish Church between the years 1997–2006. During these years, Hammar stood out for his social engagement and for his liberal view on religion, for which he was both supported and criticized. This is the second seminar in the series about humanity which started in February with former radical jihadist Manwar Ali.

The seminar will be held April 4th at 19:00 in Kåraulan, Lunds Tekniska Högskola.

Sign up here: https://podio.com/webforms/18032548/1211413
Facebook event: https://www.facebook.com/events/623186484472760/

 

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb