Nyhetsbrev v.9

For newsletter in english, scroll down. 

Veckans innehåll:

  • Viktig information för deltagande i Vårbalen 2017
  • Sök till funktionär på Teknologkåren centralt
  • Las GeGas 2017 
  • Corneliusbalen söker funktionärer

Viktig information för deltagande i vårbalen 2017

För att få gå på Agoras Vårbal 2017 måste du vara medlem i Samhällsvetarkåren, Teknologkåren eller vara gästmedlem i Agora. Ni som tillhör Samhällsvetarkåren eller Teknologkåren måste ha betalat in så ni har ett giltigt medlemskap innan biljettförställningen äger rum den 2/3 kl. 12.00. För er som behöver bli gästmedlemmar i Agora finns information på plats om hur ni ska betala in gästmedlemskap, detta ska vara gjort innan måndagen den 13/3. Du kommer kunna köpa max 2 biljetter där båda personerna måste ha giltigt medlemskap i något av följande:

Medlemskap i Teknologkåren: 
Ingenjörer
Medlem i teknologkåren blir man via den här hemsidan:
https://medlem.tlth.se

Gästmedlemskap i Agora:
Lärare, Modevetenskap, Internationella studenter, utomstående sällskap som ej är studenter.

OBS: Ska ni köpa biljett åt någon annan? Då måste ni ha med deras legitimation samt giltigt medlemskapsbevis (eventuellt att de betalar in ett gästmedlemskap innan 13/3). Ni betalar deras biljett i en separat swish.

Sök till funktionär på Teknologkåren centralt

Just nu kan man kandidera eller nominera någon annan till poster på Teknologkåren centralt. För mer information om posterna gå in på https://tlth.se/poster.
Nomineringsperioden stänger måndagen den 6 mars kl 23:59.
Intervjuer kommer att hållas kontinuerligt med samtliga kandidater som accepterar sin nominering. Om du kandiderar till mer än en post kommer endast ett intervjutillfälle att ges.

Kandidera eller nominera gör du här

Ett bekräftelsemail kommer att skickas ut automatiskt. Vid frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@box.tlth.se.

Las GeGas 2017

Har du hört talas om Las GeGas? Inte? Det är en ny projektgrupp under aktivitetsutskottet på Teknologkåren som ska starta vårens roligaste event för alla studenter i Lund. Detta kommer inträffa 5-6 maj, missa inte Las GeGas

Det är en tävling som likt den japanska gameshowen Human Tetris. Om du inte lyckas passa in i hålet i väggen så kommer du att ramla ner i en pool med gegga. I Las GeGas tävlar ni i lag med max 12 personer och som tävlande får ni inte bara pröva på den helgalna erfarenheten att få vara med i en japansk gameshow, ni får även vara med på lagfesten på fredagen och tävlingssittningen på lördagen innan den stora avslutningsfesten.

Håll utkik efter de gröna rockarna!

Intresseanmälan finns på: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
Ni hittar oss även på lasgegas.tlth.se samt som ett evenemang på Facebook

Corneliusbalen söker funktionärer

Vill du hjälpa till under årets storslagna Corneliusbal och dessutom vara med på en (o)förglömlig tackfest?
Då kan du söka till jobbare under antingen sittningen, eftersläppet eller ballunchen. Dessutom behöver vi ett antal marskalker som hjälper till med förberedelser och håller ett extra öga under kvällens gång.

Ansökan görs här eller i vårt facebook-eventet.


English

Content of the week:

  • Important notice for participation in Vårbalen 2017
  • Apply for a volunteer position at The Student Union
  • Las GeGas 2017
  • Corneliusbalen is looking for volunteers

Important notice for participation in Vårbalen 2017

To be able to participate in Agora's 2017 spring prom, you must be a member of Samhällsvetarkåren, Teknologkåren or have a guest membership in Agora. If you have a membership in Samhällsvetarkåren or Teknologkåren you have to pay your fee before the ticket-release 2/3 12.00 → this is to make sure you have a valid membership on that day. Follow the links to the websites below to get your membership! For those of you who need to be guest member in Agora → we will give you information about this when we are selling the tickets. After that you have until Monday 13/3 to pay the guest membership. You will be able to buy 2 tickets where both persons must have a valid membership. The following applies:

Membership in Teknologkåren:
- Engineers
→  https://medlem.tlth.se

Guest membership in Agora:
Teachers, Fashion Students, International Students (some), Others who are not students.
→ You get information when the ticket-release takes place 2 /3. You have until 13/3 to pay the membership. 

Note 2: Are you buying a ticket for someone else? Then you must have their ID and valid membership certificate (or if they pay a guest membership before 13/3). You pay their ticket in a separate swish.

Apply for a volunteer position at The Student Union

Right now you can candidate and nominate others for positions at The Student Union. For more information about the positions enter https://tlth.se/poster.
March 6th at 23:59 will the candidacy and nomination for the positions close.
Interviews will be held continuously with all candidates that accept their nomination. If you candidate or nominate to more than one position you will only be called to one interview.

Candidate or nominate here.

A confirmation e-mail will be sent automatically. If you have any questions, please contact valberedningen@box.tlth.se.

Las GeGas 2017

Have you heard of Las Gegas? No? It is the new and exciting project group under the recreation committee at The student union at Lund University, faculty of Engineering, who is hosting this springs coolest event. It will take place the 5-6 of May, do not miss Las GeGas!

It's a competition like no other in the style of the Japanese game show "human tetris". If you can't fit in the hole, prepare for a sweet dip in our pool of goo! In Las Gegas you compete in teams of maximum 12 people. As a competitor you will not only partake in the whacky competition - you will also be invited to the team-party Friday and the competition-sitting Saturday before the big final party.

Keep an eye out for the green coats!

You can report your interest at this link: https://goo.gl/forms/l7mUzMQ5ITrwgbXv2
You can also read more at lasgegas.tlth.se and at our Facebook event

Corneliusbalen is looking for volunteers

Do you want to help out during the year’s fabulous prom Corneliusbalen and also go to an (un)forgettable thank you party? Then you should apply as a worker


Application can be done through here or else in our facebook event.

Amanda Winroth 2017, Ingenjörssektionen inom TLTH
Hemsida: www.ingsekt.se
Facebook: www.facebook.se/ingenjorssektionen
ING@Instagram: http://instagram.com/ing_Sektionen
ING’s Smsutskick: http://smsgrupp.se/dela/tltb